Dadamin

한국어

검색
메뉴

Dadamin

KOREA

다문화 이주여성을 위한 한국 생활길잡아 다담인

Cách xưng hô, chỉ định chồng và gia đình chồng(아내의 남편, 남편 가족에 대한 호칭 및 지칭)