Dadamin

한국어

검색
메뉴

Dadamin

KOREA

다문화 이주여성을 위한 한국 생활길잡아 다담인

Khi cho trẻ uống thuốc viên, đặc biệt cần phải chú ý những điều gì?

Nếu trẻ không thích uống thuốc mà đang trong trạng thái nằm thì không nên ép trẻ uống thuốc, thuốc sẽ bị mắc ở họng có thể

gây ra nghẹt thở. Vì thế tốt hơn là cần phải khích lệ và động viên để trẻ tự ngồi và uống thuốc được.

Sau khi uống xong cần kiểm tra xem viên thuốc còn ở trong miệng hay không, trường hợp vẫn còn ở trong miệng hãy hướng

dẫn trẻ uống cho đến khi uống thuốc xong.

 

먹기 싫어하는 누운 상태의 아이에게 억지로 약을 먹일 경우 약이 목에 걸려 질식 할 수도 있습니다. 아이 스스로 앉아서 먹을 수 있도록 응원과

격려를 해주어야 합니다. 먹고 난 후 입속에 알약이나 캡슐제가 남아 있는지 확인하고, 남아 있는 경우 끝까지 먹도록 지도하세요.