Dadamin

한국어

검색
메뉴

Dadamin

KOREA

다문화 이주여성을 위한 한국 생활길잡아 다담인

Trẻ không uống thuốc nước do đắng. Vậy phải làm thế nào?

Trường hợp trẻ không uống thuốc do thuốc nước đắng thì có thể pha loãng vào nước ép hoa quả yêu thích của trẻ để uống. Điều

quan trọng là khi thuốc được pha với nước hoặc nước hoa quả phải cho uống hết thì mới đủ được lượng thuốc. Tuy nhiên không

phải tất cả các thuốc nước đều có thể trộn với nước ép hoa quả cho nên phải hỏi ý kiến của bác sỹ hoặc dược sỹ rồi mới được

trộn cùng nhau.

 

물약이 쓰다고 먹지 않으려고 하는 경우 물약을 약간의 물이나 평소 좋아하는 과일 주스에 섞여서 먹이도록 합니다. 이 때 약을 섞을 물이나

주스를 모두 마시게 해서 약물을 전부 복용할 수 있도록 하는 것이 중요합니다. 그러나 모든 물약을 물이나 주스에 섞을 수 있는 것은 아닙니다.

그러니 먼저 의사, 약사 선생님에게 물어보시길 바랍니다.