Dadamin

한국어

검색
메뉴

Dadamin

KOREA

다문화 이주여성을 위한 한국 생활길잡아 다담인

이미지
  • Tên nấu ăn  Chú ý khi cho trẻ ăn dặm ở thời kỳ đầu(초기이유식 주의사항)
  • Nguyên liệu nấu ăn(요리재료) :

첫 이유식으로 쌀미음을 5~6일 먹인 후 채소→고기→과일 순으로 진행한다. 새로운 식재료는 3~5일 시간을 두고 하나씩 첨가하여 알레르기 반응을 살핀다. 

thời kỳ đầu cho trẻ ăn dặm sau khi cho ăn khoảng 5~6 ngày chì cho ăn rau → thịt → hoa quả.

mỗi lần cho trẻ ăn mỗi món mới cách khoảng 3~5 ngày để theo dõi xem có phản ứng dị ứng gì không.