Dadamin

한국어

검색
메뉴

Dadamin

KOREA

Đăng ký hội viên

다문화 이주여성을 위한 한국 생활길잡아 다담인

약간동의 Step01 > 회원정보입력 Step02 > 회원가입신청완료 Step03

STEP 01. điều khoản gia nhập thành viên Phải chấp nhận với nội dung điều khoản của phần Hướng dẫn phương hướng giải quyết thông tin cá nhân thì mới có thể đăng kí gia nhập thành viên.

điều khoản gia nhập thành viên

Phải đồng ý với những nội dung điều khoản thì mới có thể gia nhập thành viên.

Hướng dẫn phương hướng giải quyết thông tin cá nhân

Hướng dẫn phương hướng giải quyết thông tin cá nhân
목적 항목 보유기간
이용자 식별 및 본인여부 확인 아이디, 이름, 비밀번호 회원 탈퇴 시까지
고객서비스 이용에 관한 통지,
CS대응을 위한 이용자 식별
연락처 (이메일, 휴대전화번호) 회원 탈퇴 시까지

đồng ý với nội dung của Hướng dẫn phương hướng giải quyết thông tin cá nhân.