Dadamin

한국어

검색
메뉴

Dadamin

KOREA

Thông tin y tế

다문화 이주여성을 위한 한국 생활길잡아 다담인

Thông tin y tế
Hỗ trợ từ chính phủ Acid folic(엽산제 정부지원)
17-01-08264

Phụ nữ mang thai được đăng ký ở trung tâm y tế thì có thể nhận hỗ trợ thuốc bổ sung

acid folic từ lúc bắt đầu mang thai đến tháng thai kỳ thứ 3

(Mỗi trung tâm y tế có các chương trình hỗ trợ khác nhau nên cần phải tìm hiểu trước)

보건소에 등록된 임신부는 임신일로부터 3개월까지 엽산제를 지원받을 수 있습니다.

(보건소마다 지원내용이 다를 수 있으니 사전에 확인 필요)