Dadamin

한국어

검색
메뉴

Dadamin

KOREA

Cư trú và nhập quốc tịch

다문화 이주여성을 위한 한국 생활길잡아 다담인

Cư trú và nhập quốc tịch
Câu hỏi mẫu cho bài thi viết và phỏng vấn nhập tịc…
17-07-06172
File 첨부 귀화필기시험 본보기 문제.hwp (556.0K) 7 DATE : 2017-07-06 10:55:08 첨부 귀화_면접심사_질문 예시.pdf (134.5K) 0 DATE : 2017-07-06 10:55:08

Mẫu câu hỏi có sẵn cho bài kiểm tra bằng văn bản và phỏng vấn nhập tịch.

Để giúp người xin nhập quốc tịch chuẩn bị cho kỳ thi này, các hồ sơ kèm theo sẽ được cung cấp với các câu hỏi mẫu để kiểm tra bằng văn bản và phỏng vấn nhập tịch.

Các câu hỏi mẫu sẵn có chỉ là hướng dẫn về mức độ và phạm vi bài kiểm tra viết và Phỏng vấn. Theo đó, các loại câu hỏi khác nhau có thể được đưa ra trong bài kiểm tra thực tế.