Dadamin

한국어

검색
메뉴

Dadamin

KOREA

Cư trú và nhập quốc tịch

다문화 이주여성을 위한 한국 생활길잡아 다담인

24
Cư trú và nhập quốc tịch 목록
Hoạt động ngoài tư các…
(1) Đối tượng và thời gian(대상 및 시기)   Trường hợp người nước ngoài cư trú dài hạn…
2017-02-08232
Nộp thẻ đăng ký người …
 Trường hợp phải trả(반납해야하는 경우) Thời kỳ trả(반납시기) Nộp giấy tờ​(제출서류) Xuất cảnh h…
2017-02-08268
Đăng ký người nước ngo…
(1) Đối tượng và thời gian của đăng ký người nước ngoài(외국인등록 대상 및 시기)   Khi ngư…
2017-02-08266
Kiểm tra thời hạn hộ c…
Người nước ngoài khi muốn nhập cảnh vào Hàn Quốc cần phải có hộ chiếu còn thời h…
2017-02-08232