Dadamin

한국어

검색
메뉴

Dadamin

KOREA

Cư trú và nhập quốc tịch

다문화 이주여성을 위한 한국 생활길잡아 다담인

24
Cư trú và nhập quốc tịch 목록
Nhập quốc tịch - Trườn…
(1) 대상(Đối tượng)① Trường hợp cư trú liên tục trên 2 năm tại Hàn Quốc trong trạn…
2017-02-09264
Nhập quốc tịch
Với những đối tượng dưới đây nếu trường hợp có điều kiện phù hợp với các tư cách…
2017-02-09224
Mất tư cách cư trú vĩn…
Dù đã được nhận tư cách cư trú vĩnh viễn, nhưng nếu xảy ra một trong những lý do…
2017-02-09266
Cấp quyền cư trú vĩnh …
Người nhập cư qua hôn nhân có tư cách nhập cư qua hôn nhân đang cư trú tại Hàn Q…
2017-02-09239
Cấp quyền cư trú vĩnh …
Với những đối tượng dưới đây sẽ phải chuẩn bị hồ sơ theo các tư cách cư trú và t…
2017-02-09263