Dadamin

한국어

검색
메뉴

Dadamin

KOREA

Cư trú và nhập quốc tịch

다문화 이주여성을 위한 한국 생활길잡아 다담인

24
Cư trú và nhập quốc tịch 목록
Câu hỏi mẫu cho bài th…
Mẫu câu hỏi có sẵn cho bài kiểm tra bằng văn bản và phỏng vấn nhập tịch.Để giúp …
2017-07-06166
Phát sách hướng dẫn th…
 Biên soạn sách hướng dẫn thông tin sinh hoạt cầm tay để những người dự bị kết h…
2017-04-10224
Chương trình hỗ trợ - …
Là chương trình giúp đỡ người nhập cư ổn định cuộc sống thành công tại Hàn Quốc …
2017-02-24240
Chương trình hỗ trợ - …
Là chương trình cung cấp các thông tin sinh hoạt cơ bản cần thiết cho việc thích…
2017-02-24248
Hỏi hướng dẫn về việc …
 Người nước ngoài đã nhập quốc tịch Đại Hàn Dân Quốc phải từ bỏ các quốc tịch kh…
2017-02-24263